Do Taizé prichádza každoročne mnoho mladých, ako ich však možno povzbudiť k modlitbe a práci s druhými v miestach, kde žijú? Hlavnou myšlienkou púte dôvery je túžba zveriť tento zámer každému tak, aby sa vydal k napredovaniu na vlastnej ceste, pretože existuje, len ak kráčame.

Mnohí ľudia po celom svete sa zúčastňujú „púte dôvery” v svojom každodennom živote. … Niekedy musíme ísť k novým horizontom, vzdialeným, či blízkym, aby sme stále znovu objavovali evanjeliovú nádej. Náš svet, kde toľké utrpenie pôsobí zhubne, potrebuje ženy a mužov, ktorí svojím životom vyžarujú Boží pokoj. Robme teda odvážne rozhodnutia, aby sme pokračovali na ceste lásky a dôvery.

Brat Alois, Montreal, Kanada ’07

Púť dôvery je predovšetkým stretnutím, so Zmŕtvychvstalým Kristom a s druhými. Vďaka spoločnej modlitbe sa dávame Bohu celkom k dispozícií. Prostredníctvom zdieľania a pohostinnosti každý dáva súhlas k prekonávaniu bariér a rozdielov aby sme sa tak mohli vzájomne prijať a obohatiť.

Vnútorný život a ľudská solidarita

„Ako pokračujeme v „púti dôvery na zemi“, na ktorej sa stretajú mladí ľudia z mnohých krajín, chápeme čoraz hlbšie túto skutočnosť: Celé ľudstvo tvorí jednu rodinu a Boh prebýva v každom človeku bez výnimky.” (Brat Alois, List z Kalkaty)

Pre brata Rogera bolo podstatné neorganizovať akési hnutie okolo komunity. Naopak, po zúčastňovaní sa na niektorej zo zastávok púte dôvery, každý je pozvaný ísť domov a žiť to čo z z evanjelia pochopil, a robiť tak s rastúcim vedomím života , ktorý v ňom prebýva a praktickými gestami solidarity, ktoré môže uskutočňovať vo vlastnom najbližšom okolí. Keď to stretnutia v Taizé dovoľujú, bratia cestujú, aby navštívili mladých ľudí a podporili ich v hľadaní. Tieto stretnutia sú akoby malými krôčikmi na púti dôvery.

viac na stránkach Taizé